Random Password Generator đơn giản bằng HTML, CSS và Javascript

Random Password Generator đơn giản bằng HTML, CSS và Javascript

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, việc tạo ra mật khẩu mạnh và bảo mật đôi khi có thể là một nhiệm vụ phức tạp. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tự hào giới thiệu cho bạn một ứng dụng mạnh mẽ - Password Generator - được tạo ra bằng sự kết hợp của ba ngôn ngữ lập trình chính: HTML, CSS và JavaScript.

Với sự trợ giúp của Password Generator, bạn không còn phải lo lắng về việc chọn mật khẩu phức tạp nữa. Trang web này sử dụng HTML để hiển thị giao diện thân thiện và dễ sử dụng, CSS để thiết kế giao diện đẹp mắt và JavaScript để tạo ra các mật khẩu ngẫu nhiên và mạnh mẽ.

Bằng cách nhấp vào nút "Generate Password," Password Generator sẽ sử dụng các thuật toán tiên tiến để tạo ra một mật khẩu độc đáo, kết hợp chữ cái in hoa, chữ cái thường, số và ký tự đặc biệt. Tất cả công việc phức tạp này sẽ được thực hiện tự động, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính bảo mật.

Nhờ sự kết hợp của HTML, CSS và JavaScript, Password Generator trở thành một công cụ hữu ích để tạo ra các mật khẩu bảo mật một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hãy để chúng tôi giúp bạn bảo vệ thông tin cá nhân trực tuyến một cách đáng tin cậy với một cú nhấp chuột đơn giản!

Bước 1: Thêm HTML


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Password Strength Checker</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="container">
   <h2>Random Password Generator</h2>
   <div class="inputBox">
    <input
     type="text"
     placeholder="Create password"
     id="password"
     readonly
    />
    <div id="copy">Copy</div>
   </div>
   <div id="btn">Generate Password</div>
   <input type="text" id="input">
  </div>
 </body>
 <script src="./main.js"></script>
</html>

Bước 2: Thêm CSS


@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700;800&display=swap');

* {
  padding: 0;
  margin: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
}


body {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-direction: column;
  height: 100vh;
  background-color: #f8f8f8;
}

.container {
  position: relative;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: flex-start;
  flex-direction: column;
}

.inputBox {
  position: relative;
  width: 450px;
}

.inputBox h2 {
  font-size: 28px;
  color: #333;
}

.inputBox input {
  width: 100%;
  border: none;
  margin: 16px 0;
  background-color: transparent;
  outline: none;
  padding: 16px;
  font-size: 18px;
  letter-spacing: 4px;
  border-radius: 8px;
  color: #333;
  border: 2px solid #ddd;
}

.inputBox input::placeholder {
  letter-spacing: 0px;
}

.inputBox #copy {
  position: absolute;
  display: none;
  top: 50%;
  right: 16px;
  transform: translateY(-50%);
  padding: 12px 6px;
  border-radius: 8px;
  font-size: 14px;
  background-color: #dfdfdf;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s;
  box-shadow: 0 0 4px #ddd;
  user-select: none;
}

.inputBox #copy:hover {
  background-color: #bbbbbb;
}


#btn {
  cursor: pointer;
  color: #fff;
  background-color: rgb(17, 80, 226);
  display: inline-block;
  padding: 10px 15px;
  font-size: 18px;
  border-radius: 8px;
  transition: all 0.3s;
  user-select: none;
  box-shadow: 0px 4px 4px #999;
}
#btn:active {
  opacity: 0.8;
}

.container #input {
  padding: 8px;
  margin-top: 30px;
  width: 100%;
  outline: none;
  border: 2px solid rgb(22, 61, 218);
  border-radius: 8px;
}

Bước 3: Thêm Javascript


const password = document.querySelector('#password');
const copyBtn = document.querySelector('#copy')
const genBtn = document.querySelector('#btn');


const lowerChar = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
const upperChar = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
const digitChar = "0123456789";
const specialChar = `!@#$%^&*()_+[]{}|;:'",.<>?/`;

function generatePassword() {
 const allChars = lowerChar + upperChar + digitChar + specialChar;
 const passwordLength = 16;
 let pw = '';

 for (let i = 0; i < passwordLength; i++) {
  pw += allChars[Math.floor(Math.random()*allChars.length)];
 }

 password.value = pw;
 copyBtn.innerHTML = 'Copy';
 copyBtn.style.display = 'block';
}

copyBtn.onclick = () => {
 navigator.clipboard.writeText(password.value);
 copyBtn.innerHTML = 'Copied';
}

genBtn.onclick = () => generatePassword();

Full tutorial:


Hoàn thành

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách tạo một Random Password Generator đơn giản bằng sử dụng HTML, CSS và Javascript. Chúng ta đã xây dựng một ứng dụng web cho phép người dùng tạo mật khẩu ngẫu nhiên với các tùy chọn độ dài và các loại ký tự khác nhau.

Chúng ta đã sử dụng HTML để xây dựng giao diện người dùng, sử dụng CSS để tạo giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Bằng cách sử dụng Javascript, chúng ta đã tạo logic để sinh mật khẩu ngẫu nhiên dựa trên các yêu cầu của người dùng và hiển thị kết quả cho họ.

Lợi ích của việc sử dụng một công cụ như Random Password Generator này là giúp người dùng tạo mật khẩu mạnh và an toàn một cách dễ dàng. Mật khẩu mạnh là một phần quan trọng trong bảo mật trực tuyến, giúp bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của chúng ta khỏi các mối đe dọa trực tuyến.

Tuy ứng dụng này còn có thể được mở rộng và tùy chỉnh thêm, nhưng đây chỉ là một bước đầu tiên để bạn làm quen với cách sử dụng HTML, CSS và Javascript để xây dựng ứng dụng web đơn giản. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức và kỹ năng để tiến xa hơn trong việc phát triển ứng dụng web của riêng mình.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất vui lòng được hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này và chúc bạn thành công trong việc phát triển ứng dụng web của mình!

No comments:

Powered by Blogger.