Giám sát nhiệt độ và độ ẩm qua ứng dụng Blynk sử dụng ESP32 và DHT11

Giám sát nhiệt độ và độ ẩm qua ứng dụng Blynk sử dụng ESP32 và DHT11

Giám sát nhiệt độ và độ ẩm qua ứng dụng Blynk sử dụng ESP32 và DHT11

Tổng quan

Chào mọi người, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng ESP32 và cảm biến DHT11 để giám sát nhiệt độ và độ ẩm của môi trường xung quanh chúng ta thông qua ứng dụng Blynk. Blynk là một nền tảng IoT phổ biến cho phép bạn dễ dàng tạo ra các ứng dụng điều khiển và giám sát từ xa. Chúng ta sẽ không đi sâu vào mã nguồn trong bài viết này, nhưng sẽ tập trung vào cách kết nối và cấu hình để thực hiện dự án này.

Blynk cho phép bạn theo dõi nhiệt độ và độ ẩm qua điện thoại di động hoặc bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet. Điều này có thể rất hữu ích trong việc theo dõi điều kiện thời tiết hoặc môi trường trong các ứng dụng như nhà thông minh hoặc trang trại tự động.

Hãy cùng chúng tôi khám phá cách cài đặt và sử dụng dự án này.

Bước 1: Chuẩn bị Các Thiết Bị

Trước hết, bạn cần chuẩn bị các thiết bị sau:
 • ESP32: Đây là một mạch phát triển IoT mạnh mẽ với khả năng kết nối Wi-Fi.
 • Cảm biến DHT11: Cảm biến này sẽ giúp bạn đo nhiệt độ và độ ẩm.
 • Một máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối internet.
 • Một tài khoản Blynk để tạo ứng dụng của bạn.
 • Bước 2: Cài Đặt Blynk và Tạo Dự Án

Bước 2: Cài Đặt Blynk và Tạo Dự Án

Cài đặt ứng dụng Blynk trên điện thoại của bạn và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Sau đó, tạo một dự án mới và chọn các biểu đồ hoặc hiển thị mà bạn muốn sử dụng để hiển thị dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm.

Bước 3: Kết Nối ESP32 và Cảm Biến

Kết nối ESP32 với cảm biến DHT11 và chắc chắn rằng bạn đã có mọi thứ được nối đúng cách. Bạn cần có một nguồn cung cấp điện phù hợp để cấp điện cho ESP32 và cảm biến.

Bước 4: Lập Trình ESP32

Sử dụng Arduino IDE hoặc môi trường phát triển khác để lập trình ESP32. Sử dụng thư viện Blynk để kết nối ESP32 với dự án Blynk của bạn và đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11. Sau đó, gửi dữ liệu này đến ứng dụng Blynk.

Bước 5: Điều Khiển và Giám Sát Từ Ứng Dụng Blynk

Khởi chạy ứng dụng Blynk trên điện thoại của bạn và kết nối với dự án của bạn. Bạn sẽ thấy nhiệt độ và độ ẩm hiển thị trên màn hình. Bây giờ, bạn có thể giám sát và theo dõi các thay đổi trong môi trường của bạn từ xa.

Tham khảo


Code trong video: 

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "YOUR_TEMPLATE_ID" 
#define BLYNK_DEVICE_NAME "YOUR_DEVICE_NAME"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "YOUR_AUTH_TOKEN"

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <string.h>

#include "DHT.h"

// DHT define
#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
#define DHTPIN 14
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Define LED
#define LED 27
WidgetLED LED_ON_APP(V2);
int button;

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "LAU 2 2.4G";
char pass[] = "phong882";

void setup()
{
 // Debug console
 pinMode(LED, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
 dht.begin();

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

BLYNK_WRITE(V3) {
 button = param.asInt();
 if(button == 1) {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  LED_ON_APP.on();
 } else {
  digitalWrite(LED, LOW);
  LED_ON_APP.off();
 }
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 // Read Temp
 float t = dht.readTemperature();
 // Read Humi
 float h = dht.readHumidity();
 // Check isRead ?
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  delay(500);
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!\n");
  return;
 }

 Blynk.virtualWrite(V0, t);
 Blynk.virtualWrite(V1, h);

 Serial.print("\n");
 Serial.print("Humidity: " + String(h) + "%");
 Serial.print("\t");
 Serial.print("Temperature:" + String(t) + " C");
 delay(2000);
}

Lời kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng ESP32 và cảm biến DHT11 để giám sát nhiệt độ và độ ẩm qua ứng dụng Blynk. Việc này có thể áp dụng trong nhiều ứng dụng thực tế như nhà thông minh, trang trại tự động, hoặc theo dõi điều kiện thời tiết. Hy vọng bạn đã tìm thấy thông tin hữu ích và có thể tạo dự án tương tự cho riêng mình. Đừng ngần ngại thử nghiệm và khám phá thêm tính năng của Blynk để tạo ra các ứng dụng IoT phức tạp hơn.
No comments:

Powered by Blogger.